واگذاری و فرش ملکتان قبل از اتمام پروژه:

  • زمان قرارداد پیش خرید ملک تا زمان تحویل آن ممکن است گاهی تا سه سال هم به طول بیانجامد که امکان تغییر در برنامه ها و هدف های زندگی هر فردی در این مدت وجود خواهد داشت
  • چنانچه قصد فروش ملکتان را قبل از اتمام پروژه داشته باشید ؛ ما قادریم تا آن را در معرض دید خریداران بیشتری در شبکه های ارتباطی قرار دهیم تا خریدار نهایی را برای ملک شما بیابیم

خرید ملک از طریق قرارداد واگذاری:

  • ارتباطات محکم و پایدار ما با سازندگان و دانش و آگاهی ما از قوانین واگذاری ملک ؛ مشتریان ما قادر خواهد ساخت تا یک نقل و انتقال آسان و بی دردسر را تجربه کنند

Get in Touch